kanabis
Odnos između upotrebe kanabisa i psihijatrijskih poremećaja je bio naširoko raspravljan.

Kanabis je psihoaktivna droga koja izaziva zavisnost koja ponekad izaziva simptome slične psihozi. Psihijatrijske poremećaje kao što su šizofrenija i bipolarni poremećaj karakteriše ozbiljno poremećena percepcija stvarnosti ili stanje konfuzije.

U novoj studiji, istraživači su pokazali da postoje zajednički genetski faktori koji leže u osnovi naše podložnosti i upotrebi kanabisa i nekim psihijatrijskim poremećajima. Studija je objavljena u The Lancet Psichiatry.

"Ovi nalazi mogu ukazivati na to da je podgrupa stanovništva pod visokim rizikom i za upotrebu kanabisa i za određene psihijatrijske poremećaje, na osnovu njihove genetike", kaže Veikiu Cheng.

Bila je prvi autor studije zajedno sa Nadin Parker. U vreme studije, oboje su bili istraživači u Norveškom centru za istraživanje mentalnih poremećaja (NORMENT), Centru izvrsnosti na Univerzitetu u Oslu.

Pojedinci koji koriste kanabis imaju trostruki rizik od razvoja psihoze. Doživotna upotreba kanabisa takođe može dovesti do razvoja bipolarnog poremećaja.

"Znamo da genetski faktori utiču na verovatnoću da pojedinac koristi kanabis. Takođe znamo da genetski faktori igraju važnu ulogu u određivanju podložnosti pojedinca razvoju psihijatrijskih poremećaja", kaže Čeng.

Genetske varijante su razlike u DNK kodu između različitih pojedinaca. Kada govorimo o genetskim varijantama povezanim sa, na primer, određenim psihijatrijskim poremećajem kao što je šizofrenija, to ukazuje da ova varijanta može povećati ili smanjiti rizik osobe da razvije taj određeni poremećaj.

"Prethodna istraživanja su pokazala da su neke od genetskih varijanti povezanih sa upotrebom kanabisa takođe povezane sa psihijatrijskim poremećajima", kaže Čeng.

Drugim rečima, postoji genetska veza između upotrebe kanabisa i nekih psihijatrijskih poremećaja. Stoga su istraživači u NORMENT-u želeli da istraže ovu genetsku vezu još dalje sa ovom studijom.

"Studija pomaže da se objasni zašto su neki pojedinci podložniji i upotrebi kanabisa i određenim psihijatrijskim poremećajima", kaže Nadin Parker, postdoktorski saradnik u NORMENT-u.

Jer ne samo da postoji veza između genetskih varijanti. U stvari, iste genetske varijante uzrokuju sklonost osobe kanabisu i razvoju psihijatrijskih poremećaja, kao što su šizofrenija i bipolarni poremećaj.

"Ovi nalazi su važni jer pokazuju da složene veze između upotrebe kanabisa i ovih poremećaja ne mogu biti uzrokovane samo samom upotrebom kanabisa, već mogu biti vođene i zajedničkom genetskom podložnošću", objašnjava Parker.

"Možemo da koristimo informacije iz studije da bismo razvili preventivne mere usmerene na ljude sa visokim rizikom. To bi, na primer, moglo da bude smanjenje upotrebe kanabisa među ljudima sa visokim genetskim rizikom od šizofrenije i bipolarnog poremećaja", kaže Čeng.

Informacije o zajedničkim genetskim varijantama takođe mogu doprineti razvoju ciljanijih napora u lečenju.

"Naše poboljšano znanje o genetskom preklapanju moglo bi se koristiti za stratifikaciju pacijenata za specijalizovanije planove lečenja", kaže Parker.

Rezultati studije su pokazali da većina zajedničkih varijanti gena povećava rizik od upotrebe kanabisa i razvoja šizofrenije ili bipolarnog poremećaja.

Međutim, istraživači iz NORMENT-a su takođe pronašli neke genetske varijante sa suprotnim efektom na upotrebu kanabisa i mentalne poremećaje.

"Takođe smo pronašli varijante gena koje povećavaju rizik od upotrebe kanabisa, dok smanjuju rizik od dva psihijatrijska poremećaja. Ovaj nalaz ukazuje na složenu vezu", kaže Čeng.

Ovo otkriće velikog broja genetskih varijanti koje imaju suprotan efekat na upotrebu kanabisa i psihozu takođe je vredno pažnje.

Kanabis se koristi medicinski za ublažavanje bolova i kao antidepresiv u nekim regionima sveta. Jedna komponenta kanabisa se takođe razmatra kao potencijalni tretman za psihozu.

Među pacijentima sa poremećajima povezanim sa psihozom, kao što su šizofrenija i bipolarni poremećaj, stopa upotrebe kanabisa je veća nego u opštoj populaciji.

Zajedničke genetske varijante sa suprotnim efektima mogu ukazivati na prisustvo bioloških mehanizama koji bi mogli da podrže korisne efekte kanabisa, ističu istraživači.

Da bi istražili genetsku povezanost između psihotičnih poremećaja i upotrebe kanabisa, istraživači iz NORMENT-a su koristili napredno statističko modeliranje.

"Iskoristili smo najnovije genetske dokaze o upotrebi kanabisa, šizofreniji i bipolarnom poremećaju u analizama koristeći najsavremenije metode koje procenjuju genetsko preklapanje, uzročnost i predviđanje", kaže Parker.

Analiza je zasnovana na rezultatima prethodno sprovedenih studija povezanosti genoma o šizofreniji, bipolarnom poremećaju, poremećaju upotrebe kanabisa i doživotnoj upotrebi kanabisa. Kombinovano, ove studije su se sastojale od preko milion učesnika. Genetske informacije iz ovih prethodnih studija korišćene su za sprovođenje trenutnih analiza.

Više informacija: Veikiu Cheng et al, Veza između upotrebe kanabisa, šizofrenije i bipolarnog poremećaja: genetski zasnovana studija, The Lancet Psichiatri (2023). DOI: 10.1016/S2215-0366(23)00143-8

Istražite dalje