Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 38. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.

Prvo poglavlje knjige možete pronaći ovdje.

Prethodno poglavlje je Uloga 'promatrača'.


ecch naslovna
© Sott.net
Kvantna fizika u više navrata priznaje ulogu 'informacije', ali ju zapravo nikada ne definira.

Informacijsku teoriju je prvi popularizirao Claude Shannon863 u svom radu 'A Mathematical Theory of Communication',864 gdje se fokusirao na učinkovitost prijenosa informacija i njihovu primjenu u informatici.865 Iako je ovo samo po sebi zanimljivo polje istraživanja, Shannonov pristup informacijskoj teoriji nije se bavio određenim važnim točkama:
Kada je Shannon postavio temelje informacijske teorije, on je namjerno izostavio bilo kakvu referencu o tome što informacija znači, te se zadržao isključivo na aspektima prijenosa. Njegova teorija ne može sama po sebi objasniti semantiku i komunikaciju entiteta višeg reda.866
Tom Stonier
© Valiant TechnologyTom Stonier, otac informacijske teorije (1927. –1999.)
Nasuprot tome, Tom Stonier867 je posvetio većinu svog istraživanja i pisanja o prirodi informacija i došao je do nekih revolucionarnih zaključaka. Prema Stonieru, informacija je temeljni i sastavni dio svemira:
Materija i energija čine površinu svemira. Površinska struktura svemira lako je uočljiva našim osjetilima. Unutarnja struktura je suptilnija. Organiziran je na način koji nije toliko očigledan: ne sastoji se samo od materije i energije, već i od informacija.868
Naravno, mogli bi se zapitati zašto to nije bilo ranije osmišljeno, na što Stonier odgovara:
Materija je tlo po kojem hodamo. . . Energija je ono što opeče naš prst. . . Informacije su suptilnije. Istina je da su one također dio naših svakodnevnih iskustava. Svaki puta kad razgovaramo, čitamo novine ili gledamo televiziju, zauzeti smo upijanjem ili razmjenom informacija. Ali uvijek smo informacije povezivali s aktivnostima u našim glavama - a ne da su nešto što je stvarno kao energija i materija.869
Doista, informacije nisu isključivo u našoj glavi: riječi zapisane u knjizi su informacije, čitali ih ili ne. DNK, koja je prisutna u svakom živom biću, je informacija, temeljna informacija koja kontrolira razvoj svake stanice. Bez DNK ne može biti razvoja. Ovaj razvoj se ne može objasniti isključivo materijom (nukleotidi, proteini, voda, itd.) koja čini stanicu; ni jedno ni drugo ne može se objasniti isključivo energijom koju stanica proizvodi ili prima (toplina, električna energija itd.). Prema tome, mora postojati treći sastojak, izvan materije i energije, da bi se objasnio razvoj i organizacija stanice, poimence informacija.
. . . informacija čini uzročnu razliku u našem svijetu - nešto što je odmah očito kada pomislimo na ljudsku djelatnost. Ali čak i na kvantnoj razini, informacije su važne. Valna funkcija je inkapsulacija svega što se zna o kvantnom sustavu. Kada se izvrši opažanje, a to inkapsulirano znanje se mijenja, mijenja se i valna funkcija, a time i kasnija kvantna evolucija sustava. Štoviše, informacijske strukture također igraju neospornu uzročnu ulogu u materijalnim konstelacijama, kao što vidimo u, na primjer, fizičkom fenomenu rezonancije, ili u biološkim sustavima kao što su DNA sekvence. Što je, uostalom, gen, nego skup kodiranih uputa za molekularni sustav da izvrši zadatak?870
Kako bi objasnio relevantnost teorije informacija, Stonier se osvrnuo na poznato pitanje: "Ako drvo padne u šumi i nema nikoga da ga čuje, proizvodi li zvuk?"871

Za Stoniera, da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo moramo definirati pojam 'zvuk'. Ako 'zvuk' znači "vibracije u zraku koje pretvara ljudsko uho", tada stablo koje padne na pustom otoku ne proizvodi zvuk; ali ako je 'zvuk' definiran samo kao "vibracije u zraku", tada drvo koje padne proizvede zvuk bez obzira na to čuju li ga životinja ili čovjek.872

Dakle, bez obzira na to je li promatrač prisutan ili ne, bilo koja promjena ili bilo koji događaj koji se dogodio u svemiru mijenja stanje svemira. Točnije, mijenja njegovu temeljnu prirodu, tj. njegov informacijski sadržaj. Taj događaj mijenja svemir; iz svemira s ovim specifičnim stablom koje stoji, u svemir gdje je palo ovo određeno stablo.

Figure 229
© miriadna.comSlika 229: Bez obzira na to je li promatrač prisutan ili ne, bilo koji događaj mijenja stanje svemira i sadržaj njegovih informacija.
Ovo je velika razlika u odnosu na poziciju koju zauzimaju većina kvantnih fizičara, za koje je potrebna prisutnost promatrača da bi se srušila pretpostavljena valna funkcija i da bi se stvarnost 'zamrznula' i materijalizirala. Za kvantnu fiziku, bez promatrača, svemir ostaje ocean beskonačnih potencijala, ocean apstraktnih vjerojatnosti:
. . . Einstein je dobacio: "Zar stvarno vjerujete da Mjesec nije tamo osim ako ga ne gledamo?" Pristaše kvantne mehanike odgovorili su verzijom stare priče o stablu koje pada u šumi: ako nitko ne gleda u Mjesec - ako nitko ne "mjeri njegovu lokaciju tako što ga vidi" - onda nema načina da znamo da li je tu pa nema smisla postavljati pitanje.873
Stonier također donosi novo tumačenje termodinamike, grane prirodne znanosti koja se bavi temeljnim pojmovima poput topline, temperature, energije i rada. Jedan od glavnih koncepata razvijenih u termodinamici je 'entropija' - mjerenje razine nereda u sustavu.

Prema glavnoj znanosti i njezinom drugom zakonu termodinamike, svaki sustav teži stanju maksimalne entropije, tj. maksimalnom neredu.874 Dakle, bilo koji entitet bi trebao težiti neredu i raspadu. Zato znanstvenici predviđaju 'propadanje' svemira i svih njegovih sastojaka, što će u konačnici dovesti do entropijske smrti i potpune randomizacije.875

Problem je u tome što ovaj zakon uzima u obzir samo energiju i materiju. Na primjer, lonac s vodom kada je podvrgnut toplini, vidjet ćemo kako se molekule uznemire, što dovodi do povećane razine kaosa, dok se hlađenjem ovog sustava povećava razina organizacije i smanjuje se entropija.

Međutim, kako je istaknuo Stonier, postoji još jedan način da se smanji entropija sustava: povećanjem njegovog informacijskog sadržaja. Unatoč drugom zakonu termodinamike, živi oblici s vremenom postaju sve složeniji i organiziraniji. Umjesto da slijede put entropijske smrti sa sve većom razinom poremećaja, oni slijede suprotan put, pokazujući sve višu razinu organizacije i složenosti.876

Figure 230
© HyperphysicsSlika 230: Red je vrlo nevjerojatan prema zakonima termodinamike. Informacije mogu učiniti da se nevjerojatnost dogodi.
"Ako bacimo cigle u kamion, koji oblik hrpe ćemo vjerojatnije dobiti? Nered je vjerojatniji od reda."
Dok glavna znanost pretpostavlja postojanje samo jedne vrste entropije, isključivo vođene energijom, za inženjera Bryanta M. Shillera, postoje dvije vrste entropije: entropija vođena energijom i entropija vođena informacijama. Dok su neživi oblici isključivo kontrolirani entropijom potaknutom energijom i imaju tendenciju da gube energiju i da propadaju tijekom vremena, živi oblici su podvrgnuti objema vrstama entropije.877 Dok entropija vođena energijom ima tendenciju porasta s vremenom (uobičajeni proces raspada), entropija vođena informacijom može se smanjiti tijekom vremena ako je unutar sustava prisutno dovoljno informacija ili inteligencije.878 Od tuda je uočeno povećanje složenosti među brojnim živim oblicima unatoč entropiji potaknutoj energijom koja ih gura prema povećanom neredu.

Vremenska strelica entropije - tendencija bilo kojeg sustava da gubi energiju tijekom vremena i da na kraju umre - je suprotstavljena sa drugom strelicom vremena, onom koja je jednako temeljna, gdje svemir napreduje kroz rast informacija, strukture, organizacije i složenosti prema sve razrađenijim stanjima materije i energije.

Figure 231
© Sott.net, adapted from StonierSlika 231: Informacija (I) kao funkcija entropije (S).
Slika 231 prikazuje krivulju informacija (I) kao funkciju entropije (S). Kada se informacija povećava, entropija se smanjuje (gornji lijevi dio grafikona), stvarajući visoko organizirano stanje (ilustrirano ovdje u obliku malo vjerojatnog strukturiranog zida od cigli). Kada se informacija smanjuje, entropija raste (donji desni dio grafikona), stvarajući vrlo neorganizirana stanja (ovdje predstavljena više vjerojatnijom nasumičnom hrpom cigli).

Neživi oblici prate krivulju udesno, zelena strelica prema dezorganizaciji i propadanju. Ali živi oblici mogu putovati ovom krivuljom ulijevo, plavom strelicom prema višim razinama informacija, organizacije i složenosti.

Ne samo da je informacija glavni sastavni dio svemira i glavni pokretač živih oblika i kreacije, ona je također u intimnoj interakciji s materijom i energijom (slika 232).

Figure 232
© Sott.net, prilagođeno prema StonieruSlika 232: Informacija, energija i materija: Tri međusobno povezana glavna sastojka svemira.
Slika 232 prikazuje tri različita oblika interakcija:
  1. Mješavina energije i materije, lišena informacija, predstavljena je, na primjer, kipućom vodom: energičnim i neorganiziranim molekulama vode.
  2. Mješavina materije i informacija, lišena energije, prikazana je kristalom apsolutne nule, visoko organiziranim i neenergetskim kristalom leda.
  3. Mješavina informacija i energije, koja ne uključuje materiju, mogla bi se ilustrirati putovanjem svjetlosti u svemiru: fotoni su energične čestice bez mase koje se kreću na uređeni način i nose informacije.879
Iz gore navedenog možemo vidjeti da unos energije, poput zagrijavanja lonca s vodom, uzrokuje da se molekule vode kreću nasumično. Dakle, razina nereda u svemiru se povećava, a informacije se gube.

Suprotno tome, ako se energija ukloni iz sustava (hlađenje posude s vodom), slučajnost će se smanjiti. Na kraju se voda može smrznuti u visoko strukturirane i organizirane kristale leda. U slučaju vode, proces hlađenja - uklanjanje energije - povezan je s povećanjem informacija. Posljedično:
Toplina je proizvod energije u interakciji s materijom. Struktura predstavlja proizvod informacije u interakciji s materijom.880
Figure 233
© Sott.netSlika 233: Lijevo – Kipuća voda (veliki poremećaj, niska informacija). Desno – Vodeni kristal (visoka razina reda i informacije).
Fizičari Seth Lloyd i Henry Stapp osporili su neka široko rasprostranjena uvjerenja o našoj stvarnosti i otišli su korak dalje od Stoniera:
. . . što se događa ako ne pretpostavimo da su matematički odnosi takozvanih zakona prirode najosnovnija razina opisa, nego ako se informacija smatra temeljem na kojem se gradi fizička stvarnost... umjesto da matematiku uzmemo kao primarnu, pa zatim fiziku, a zatim informaciju, sliku treba obrnuti u našoj shemi objašnjenja, tako da imamo konceptualnu hijerarhiju:
informacija --> zakoni fizike --> materija.881
Ako je informacija doista najosnovniji sastavni dio našeg svemira, viši čak i od energije i materije, tada bi riječi koje se pripisuju 'Evanđelistu Ivanu' mogle dobiti potpuno novo značenje:
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj; i bez nje ne postade ništa.882


Reference
:
863 Claude Elwood Shannon (1916.-2001.), američki matematičar i inženjer elektrotehnike.
864 Rad u dva dijela objavljen u izdanjima Bell System Technical Journala iz srpnja 1948. i listopada 1948..
865 Posebice, stvaranje komunikacijskih protokola koji maksimiziraju količinu komuniciranih informacija uz minimaliziranje korištenih resursa.
866 Davies, P. i Gregersen, N., Information and the Nature of Reality, str. 4
867 Biolog, filozof, teoretičar informacija i pacifist (1927.-1999.) Vidi: Goodman, G., 'Tom Stonier, a man ofcomputers and peace', Steinschneider.com (28. lipnja 1999.)
868 Stonier, T., Information and the Internal Structure of the Universe, str. 1
869 Ibid.
870 Davies & Gregersen, op. cit., str. 7
871 Ovo pitanje prvi je postavio filozof George Berkeley u A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, objavljenoj 1710.
872 Za Stoniera, pretpostavka da drvo ne proizvodi zvuk ako nema promatrača je egocentrična i neadekvatna. To bi značilo da čim isključimo radio, soba više nije ispunjena radio valovima. Vidi: Stonier, T., Information and the Internal Structure of the Universe, str. 8
873 Greene, B., The Fabric of the Cosmos, str. 95
874 Boltzmann, L., The Second Law of Thermodynamics, str. 20
875 Thomson, W., 'On the age of the sun's heat', Macmillan's Mag. (1862.) 5: 288-93; PL, 1: 394-68
876 Stonier, op. cit., str. 41-57
877 Granica između živih i neživih oblika možda nije tako jasna kao što se čini. O ovoj točci raspravljamo u poglavlju 41: 'Grananje svemira'.
878 Shiller, B., Origin of Life: The 5th Option, str. 305-315
879 Foton je temeljni prijenosnik informacija, koji posjeduje brojne informacije koje nose stupnjeve slobode, uključujući frekvenciju, fazu, vrijeme dolaska, polarizaciju, orbitalni kutni moment, linearni moment, isprepletenost, itd. Vidi: Kumar, P., 'Information in a photon', DARPA, Defense Science Office.
880 Stonier, op. cit., str. 74
881 Davies i Gregersen, op. cit., str. 3
882 Evanđelje po Ivanu 1:1-3